Reglementat de art.2013 Cod Civil contract de mandat poate fi încheiat în formă scrisă, autenică sau sub semnătură privată, sau verbală. Acceptarea mandatului poate rezulta și din executarea sa de către mandatar. Mandatul dat pentru încheierea unui act juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme (ex. forma autentică) trebuie să respecte acea formă, sub sancțiunea aplicabilă actului însuși. Durata mandatului este de 3 ani de la încheierea lui daca părțile nu au prevăzut un alt termen (art.2015 Cod Civil)

  Procuri uzuale și acte necesare:

  • Procură de vânzare/donație/închiriere/comodat, etc. – Acte necesare: cartea de identitate a proprietarului / coproprietarului, actele de proprietate asupra imobiului în original, extras de carte funciară pentru infomare, dacă există.
  • Procură pentru reprezentarea la succesiune – Acte necesare: cartea de identitate succesibil, certificat de deces defunct în original, acte de stare civilă prin care se stabilește relația de rudenie cu defunctul sau testament în original.
  • Procură dată de administratorului unui societăți /asociații – Acte necesare: carte de identitate administrator/președintele asociaței, actul constitutiv al societății/ actul constitutiv și statutul asociației, certificatul de înregistrare al societății / dovada înregistrării la judecătoria competentă, certificatul constatator va fi obținut de biroul notarial prin serviciul Recom on-line. Administratorul nu poate acorda mandat unui alte persoane decât dacă s-a prevăzut expres aceasta în actul constitutiv al societății, cu excepția procurilor către contabil pentru semnarea electronica.
  • Procură pentru înmatricularea autoturismului sau deschiderea unui dosar de daună – Acte necesare: cartea de identitate proprietar, cartea de identitate a autoturismului și talonul.