Declarațiile date în fața notarului public sunt supuse regimului art.326 Cod Penal, privind falsul în declarații, care prevede că „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Declarații uzuale și acte necesare:

  • Declarație acceptare sau renunțare la moștenire – Acte necesare: cartea de identitate declarant în original, certificat de deces defunct în original, acte de stare civilă prin care se stabilește relația de rudenie cu defunctul sau testament în original.
  • Declarație pentru ieșirea minorului din țară – Acte necesare: carte de identitate părinte/părinți declarant/declaranți in original, certificat de naștere copil în original, copie după actil de identitate al persoanei care însoțește copilul minor sau în cazul în care minorul călătorește singur biletul de avion și dovada că i se va asigura asistența din partea companiei aeriene, precum și cine îl va prelua de la aeroport și unde va locui.

ATENȚIE! În cazul în care persoana care însoțește minorul nu este unul dintre părinți, aceasta trebuie să aibă asupra sa cazierul judiciar, la ieșirea din țară!

  • Declarație dată în calitate de proprietar al imobilului (ex. declarații pentru oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, declarații de acord pentru vecini, declarații pentru utilități, etc.) Acte necesare: cartea de identitate declarant în original și acte de proprietate în original.
  • Declarație pentru întocmirea procesului verbal de recepție a construcției – Acte necesare: cartea de identitate declarant în original , acte de proprietate în original și autorizație de construire în original.
  • Declarație privind îndeplinirea calității de administrator și asociat – Acte necesare: cartea de identitate declarant în original, dovada rezervării de denumire sau certificatul de înregistrare al societății, după caz.