Acte necesare:

  • Acte de proprietate (se vor preda în original cumpărătorului)
  • Cartea de identitate/Pasaport (Procura autentică în original, daca este cazul)
  • Certificat de performanță energetică (se va preda în original cumpărătorului)
  • Extras de autentificare ce va fi obtinut de notarul public la cerere – cu cel putin 4 zile înainte de semnarea contractului
  • Certificat de atestare fiscală pentru luna în curs ce va fi obținut de la Consiliul Local competent – Directia De Taxe Si Impozite sau Primărie (în cazul în care sunt mai multi coproprietari sau proprietatea este dobândită în timpul căsătoriei, se va obține câte un certificat fiscal pentru fiecare coprorietar sau soț, după caz)
  • Adeverință de la Asociatia de Proprietari, dacă este cazul (Adeverința va fi semnată de Președinte și Administrator)
  • Ultima factură emisă privind furnizarea energiei electrice (ENEL S.A.), împreună cu chitanța prin care s-a achitat,
  • În cazul imobilelor dobândite în baza Legii nr.112/2001 se vor obține Adeverințele emise de Primăria Municipiului București, Direcția Juridic.
  • În cazul imobilelor monument istoric se vor prezenta Adresele privind exercitarea dreptului de preemțiune emise de Ministerul Culturii și Cultelor, precum și de Unitatea Administrativ Teriorială competentă.
  • În cazul în care imobilul este ipotecat adresă din partea băncii creditoare din care sa rezulte acordul acesteia privind ridicarea interdicției de înstrăinare și grevare, vânzarea imobilului către cumpărător și constituirea ipotecii (dacă cumpărătorul contractează un credit pentru achiziționarea imobilului) precum și suma necesară a fi rambusată pentru stingerea creditului.

ATENȚIE! Impozitul datorat de vânzător pentru venitul realizat din transferul proprietății se achită la data autentificării contractului de vânzare.