ACTE NECESARE:

  • Acte de proprietate (se vor preda în original donatarului)
  • Cartea de identitate/Pasaport (Procura autentică în original, daca este cazul)
  • Extras de autentificare ce va fi obtinut de notarul public la cerere – cu cel putin 4 zile înainte de semnarea contractului
  • Certificat de atestare fiscală pentru luna în curs ce va fi obținut de la Consiliul Local competent – Directia De Taxe Si Impozite sau Primărie (în cazul în care sunt mai multi coproprietari sau proprietatea este dobândită în timpul căsătoriei, se va obține câte un certificat fiscal pentru fiecare coprorietar sau soț, după caz)
  • Adeverință de la Asociatia de Proprietari, dacă este cazul (Adeverința va fi semnată de Președinte și Administrator)
  • Ultima factură emisă privind furnizarea energiei electrice (ENEL S.A.), împreună cu chitanța prin care s-a achitat.

Notarul care autentifică un contract de donație are obligația să îl înscrie de îndată în Registrul Național Notarial de Evideță a Liberalităților (RNNEL).

Pentru donația încheiată între rude și afini de gradul III inclusiv NU se datorează de impozit pentru transferul proprietății imobiliare, conform art.77 1   alin (2) din Codul Fiscal.